ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเทิดศักดิ์ ทองย้อย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอุทัยวรรณ แซ่โง้ว
ครูผู้ช่วย